Nuo kas AŠ? Iki AŠ ir esu LAIMĖ

Kardogų gamtos mokykla

Kardokų Gamtos Mokykla, tai saugi erdvė vaikui atrasti, pažinti, kurti ir visapusiškai augti. Žinios perduodamos su meile, gyvai, remiantis praktika ir patyrimu. Ugdome emociškai brandžią, kūrybingą, savimi pasitikinčią bei empatišką asmenybę.

Per bendražmogiškąsias dorovines vertybes skiepijame meilę sau, artimui, gamtai ir pasauliui. Po mokyklos stogu telkiame tvarią, darnią, klestinčią mokytojų-vaikų-tėvų bendruomenę. Visa tai tam, kad mūsų vaikai bresdami nueitų kelią kuris vadinasi: „Nuo – kas Aš? Iki – Aš ir esu Laimė.”


Mokyklos vizija

Kardokų Gamtos Mokykla – tai pagarbos, sąmoningumo, atsakingumo, kilnumo, atjautos, džiaugsmo ir žingeidumo terpė, kurioje visa mokyklos bendruomenė – tėvai, vaikai, bei mokytojai – mokosi vieni iš kitų. Čia žinios perduodamos su meile, gyvai, remiantis praktika ir patyrimu. Pasitelkus dorovines vertybes vaikai ugdomi būti kūrybingais, kritiškai mąstančiais, atsakingais, sąžiningais bei mylinčiais žemę, artimą ir save patį, o tobulindami gyvenamąją aplinką Žemėje, kartu tobuliname ir savo bei vaikų ateitį.

Sukurdami saugią erdvę vaikui bei pasitelkdami prigimtinį vaikų žingeidumą skatiname juos atrasti, pažinti, kurti, augti. Puoselėdami bendražmogiškąsias vertybes siekiame ugdyti empatišką, emociškai stiprią, savimi pasitikinčią bei sąmoningą asmenybę. Bendradarbiaudami vieni su kitais stengiamės po mokyklos stogu sutelkti tvarią, darnią bei klestinčią vaikų, mokytojų ir tėvų bendruomenę bei būti įkvėpimo šaltiniu kitoms ugdymo įstaigoms.

Mokykloje diegiamas vertybių puoselėjimas atskleidžiant gražiausius asmenybės bruožus, skiepijant meilę sau, artimui, gamtai ir pasauliui. Stengiamasi lavinti emocijas bei pažinti ir priimti ne tik kitus, bet ir save patį. Bandoma suvokti visatą ir save kaip vientisą Gamtos dalelę bei siekti užsibrėžtų tikslų gamtos ir tvirtos bendruomenės aplinkoje. Tokiu būdu stengiamasi sukurti tvirtą pagrindą mūsų vaikų vystymuisi, jog bręsdami vaikai nueitų savęs pažinimo kelią nuo “Kas Aš?” iki “Aš ir esu Laimė”.

Pagrindinė Kardokų Gamtos Mokyklos misija susideda iš trijų elementų:

Bendruomenė

siekti, jog visiems mokyklos bendruomenės nariams (tėvams, vaikams ir mokytojams) mokykla taptų savais jaukiais namais, kuriuose kiekvienas rastų meilę ir užuovėją bei patirtų gyvenimo džiaugsmą.

Gamta

gamtos stebėjimo būdu padėti vaikui suvokti save kaip visumos dalelę, žadinti jo troškimą pažinti gamtą, gerbti, mylėti ir saugoti jį supančią aplinką. Gamtos stebėjimas mokykloje yra nuolatinis procesas, vykstantis ištisus mokslo metus.

Žmogus

auginti dvasines, intelektines, emocines ir fizines vaiko galias pasitelkiant patirtinį-patyriminį ugdymą (ugdymą per jusles ir patirtį). Lavinti vaikus su meile ir pagarba bei skatinti juos tobulinti gyvenamąją aplinką. Skatinti mokytoją ugdyti vaiko žingeidumą bei būti pasirengusiam padėti vaikui mokytis.